Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja nt. podań skierowanych do Wójta Gminy Zgierz

Podania skierowane do Wójta Gminy Zgierz mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej: 

    - wskazanie (imię i nazwisko) osoby, od której pochodzi,

    - adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,

    - żądanie (przedmiot sprawy, której dotyczy).

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20 a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna :art. 63 i 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2016, poz. 23)

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Zgierz - Barbara Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Dynek
Data wprowadzenia:2016-04-22 14:03:00
Opublikował:Paweł Dynek
Data publikacji:2016-04-22 14:04:23
Ostatnia zmiana:2016-04-22 14:07:33
Ilość wyświetleń:742